Oliver Hirschbiegel bei "Heller als tausend Sonnen" an Bord